Generationsskifte bliver billigere

I slutningen af marts 2017 blev der fremsat et lovforslag, der reducerer afgiftsprocenten ved generationsskifte. De ny regler er relevante for alle personer, som er (med)ejere af en erhvervsvirksomhed.

Baggrund

I februar 2015 blev den såkaldte formueskattekurs fjernet fra den ene dag til den anden. Formueskattekursen var skematiske regler for beregning af værdien af unoterede anparter og aktier. Beregningerne var relativt simple, og værdiansættelsen blev som hovedregel accepteret af SKAT. Den daværende regering vurderede dog, at reglerne generelt resulterede i en værdiansættelse, som var for lav i forhold til virksomhedernes reelle markedsværdi, hvorved bo- og gaveafgiftsbeløbet til staten som konsekvens blev for lavt.

Siden februar 2015 har man i stedet anvendt andre skematiske regler, som SKAT udarbejdede allerede i 2000 og 2009. Disse fører ofte til en højere værdi, sammenlignet med den nu ophævede formueskattekurs. Da afgiftsprocenten var den samme før og efter februar 2015 (15 %), blev fjernelsen af formueskattekursen betragtet som en forhøjelse af bo- og gaveafgiften, selvom procentsatsen var den samme.

Det nye lovforslag

Den nuværende regering ønskede derfor at genindføre skatteformuekursen, såfremt den vandt valget. Den vandt valget, men genindførelsen af formueskattekursen blev hurtigt droppet, og det nye lovforslag er reelt at betragte som en kompensation for den formueskattekurs, som nu må betragtes som værende endegyldigt droppet.

Forslaget nedsætter gradvist bo- og gaveafgiften fra 15 % til 5 % frem mod 2020. I 2016 og 2017 bliver den 13 %, men allerede i 2018 bliver den reduceret til 7 %.

Man skal opfylde en række betingelser for at være omfattet af ovennævnte lave afgiftssatser, herunder blandt andet:

• Man skal overdrage en igangværende erhvervsvirksomhed, hvis aktivitet er såkaldt aktiv virksomhed. Aktiv virksomhed skal ses i modsætning til passiv virksomhed, der omfatter investering af penge i værdipapirer, udlejningsejendomme, ubebyggede grunde eller lignende.

• Overdrageren skal have ejet erhvervsvirksomheden i mindst 1 år forud for overdragelsen, og han eller hun (eller den nærmeste familie) skal have deltaget aktivt i erhvervsvirksomheden drift eller ledelse i mindst 1 år.

• Aftageren skal på den anden side opretholde ejerskabet til virksomheden i mindst 3 år efter overtagelsen.

Hvis parterne mod forventning alligevel ikke opfylder betingelserne for den nye reducerede afgiftssats, herunder hvis aftageren eksempelvis ikke ejer virksomheden i en periode på 3 år efter overtagelsen, er konsekvensen, at man med tilbagevirkende kraft skal betale en forholdsmæssig andel af den gældende afgift på 15 %. Procentsatsen vil i eksemplet afhænge af hvor tæt aftageren er på at opfylde 3-årskravet.

Når værdien af virksomheden skal opgøres, kan de regler, som SKAT udarbejdede i 2000/2009, som udgangspunkt fortsat anvendes. Dog kan værdiansættelsen tilsidesættes af SKAT, hvis værdiansættelsen ikke er retvisende for virksomhedens markedsværdi. Som noget nyt bliver det fremover SKAT, der har bevisbyrden for, at den skematisk beregnede værdi ikke er retvisende, og SKAT har 6 måneder til enten at acceptere eller afvise værdiansættelsen.

Lovforslaget foretager enkelte justeringer af gældende regler; men de nye muligheder bliver et tillæg til allerede eksisterende regler på området, der fortsat vil bestå. Det vil sige, at bo- og gaveafgiften fortsat vil være 15 %, hvis man ikke opfylder betingelserne for den reducerede afgift. Man kan også fortsat anvende de gældende successionsregler, hvor aftageren så at sige overtager overdragerens skattebyrde sammen med virksomheden.

Hvis lovforslaget vedtages af Folketinget, hvilket må forventes, træder det i kraft den 1. juli 2017; men dog således, at gaver og arv, som er ydet efter den 1. januar 2016, har mulighed for at anvende den lavere afgiftssats på 13 %.

Vurdering

Lovforslaget er gode nyheder for de erhvervsvirksomheder, der påtænker generationsskifte. Afgiftsprocenterne går i den rigtige retning, men da der fortsat er en række betingelser for anvendelse af de reducerede afgiftssatser, og da værdiansættelsen i vidt omfang fortsat er afhængig af virksomhedens historiske præstationer, vil det velplanlagte generationsskifte også fremover være såvel billigere som bedre end det uplanlagte.

Advokat Uffe Nørgaard kan kontaktes via mail på un@innova-law.com eller tlf. 51 18 38 44 for yderligere information om det nye lovforslag eller for en uforpligtende drøftelse omkring generationsskifte.

Læs mere om Uffe Nørgaard her.