Alle advokater hos INNOVA er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne hos INNOVA er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

INNOVA anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med kunden.

INNOVA samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med kunden, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som INNOVA har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.