Der er godt nyt til de erhvervsvirksomheder, som står over for et generationsskifte. Den nye SVM-regering ønsker at sænke bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fra 15 til 10 procent. Samtidig lægger regeringen op til, at der skal indføres en ny model for værdiansættelse i forbindelse med generationsskifte.

Nyt regeringsgrundlag: Ansvar for Danmark

Regeringen vil samlet nedbringe de danske skatter og afgifter. Regeringen vil ikke gøre det dyrere at være dansker eller drive virksomhed. Vi vil skabe fremgang for Danmark ved at stille lønmodtagere og dans erhvervsliv bedre i forhold til fremtidens vækst og arbejdspladser.

Sådan anføres det af partilederne, Mette Frederiksen (S), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M), i regeringsgrundlaget: ”Ansvar for Danmark”, der blev fremlagt den 14. december 2022.

Det fremgår dertil af regeringsgrundlagets side 25, at de danske erhvervsvirksomheder kan se frem til, at der anvendes en halv milliard kroner til nedsættelse af bo- og gaveafgiften fra 15 til 10 procent og derudover anvendes en halv milliard kroner til at skabe en ny model for værdiansættelse.

 

Svingende gaveafgift

Et generationsskifte finder sted, når en virksomhed helt eller delvist overdrages til videre drift. Generationsskifte associeres typisk med overdragelse af ejerandele til familiemedlemmer, men et generationsskifte kan også indebære overdragelse til andre, herunder en ledende medarbejder, en fond eller en kombination heraf.

Hvis generationsskiftet indeholder et gaveelement, skal der betales gaveafgift. Det var ved generationsskifte i årene 2016 til 2019 muligt at overdrage erhvervsvirksomheder til en nedsat gaveafgift, men reglerne om nedsat gaveafgift blev imidlertid afskaffet ved lov i december 2019 med virkning fra primo 2020. Det betyder, at generationsskifte fra 2020 og frem har udløst en gaveafgift på 15 procent.

Det er den afgift, som SVM-regeringen nu agter at reducere til 10 procent.

 

Ny model for værdiansættelse

Regeringen ønsker tillige at indføre en ny model for værdiansættelse af de virksomheder, som står over for et generationsskifte. Det fremgår dog ikke af regeringsgrundlaget, hvilken model der kan forventes anvendt.

Virksomhederne har i dag mulighed for at anvende to cirkulærer til værdiansættelse forud for et generationsskifte, som i sammenhæng giver et vejledende udgangspunkt for værdiansættelse. Cirkulærerne benævnes aktie- og goodwillcirkulæret.

Den tidligere regering aftalte som led i finansloven for 2020 at nedsætte en ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte, og denne ekspertgruppes anbefalinger fremkom i en rapport af 17. november 2021. Det konkluderedes i omtalte rapport, at praksis på området har udviklet sig sådan, at levetiden på goodwill ofte undervurderes, hvormed handelsværdien i forbindelse med generationsskifte undervurderes.

Ekspertgruppen anbefalede på den baggrund, at de nuværende cirkulærer og de eksisterende skematiske regler justeres med henblik på en mere retvisende fastsættelse af virksomhedernes handelsværdier under særlig hensyntagen til blandt andet virksomhedernes omdømme, netværk og brand, nærmere betegnet virksomhedernes goodwill.

Tager SVM-regeringen ekspertgruppens rapport af 17. november 2021 i betragtning, formodes det, at den nye model i høj grad baseres på beregning af virksomhedernes goodwill.

Det er dog foreløbigt uvist, om SVM-regeringen vil lade sig inspirere af ekspertgruppens anbefalinger, tage afsæt i de nugældende cirkulærer, eller om der udarbejdes en helt ny model uafhængigt af tidligere anbefalinger og gældende regler.

 

Ændringernes ikrafttrædelse

Hvornår det kan forvente, at ændringerne træder i kraft, fremgår ikke af regeringsgrundlaget.

På den ene side vurderes det, at afgiftsnedsættelsen er simpel at realisere, hvorimod det vurderes, at en ny værdiansættelsesmodel på den anden side er mere omfattende at implementere, idet den først skal udarbejdes. Det kan måske betyde, at ændringerne implementeres uafhængigt af hinanden.

Det er INNOVA Advokatfirmas vurdering, at vi formentlig vil se afgiftsnedsættelsen realiseret i 2024.

 

INNOVAs forretningsområde

INNOVA vil følge udviklingen tæt, og uanset hvornår ændringerne iværksættes og uanset ændringernes karakter, vil INNOVA kunne bistå med professionel rådgivning og sparring i forbindelse med generationsskifte.