Funktionærloven indeholder i § 5, stk. 2 en særlig undtagelsesbestemmelse om adgang til opsigelse af funktionæren ved langvarig sygdom. Bestemmelsen giver en arbejdsgiver adgang til – såfremt vilkåret er aftalt i det konkrete ansættelsesforhold – at opsige funktionæren med en måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i tilfælde af, at funktionæren inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har været sygemeldt med løn i 120 dage.

Ifølge mangeårig fast retspraksis skal søn- og helligdage samt andre arbejdsfri dage medregnes ved opgørelsen af de 120 dage. Det vil sige, at lørdag og søndag medregnes som sygedage, hvis funktionæren er fuldtidssygemeldt fredag og mandag. Tilsvarende skal en helligdag medregnes som sygedag, hvis funktionæren er fuldtidssygemeldt både dagen før og efter helligdagen.

Sø- og Handelsrettens domme af 16. maj 2019

Sø- og Handelsretten understregede for nyligt i en sambehandling af tre sager, at weekender, helligdage samt andre arbejdsfri dage fortsat skal medregnes ved opgørelsen af de 120 dage for fuldtidssygemeldte funktionærer.

Sagerne kort fortalt

I en dom fra Højesteret af 22. november 2017 blev det fastslået, at der ved en deltidssygemelding alene skulle medregnes det faktiske sygefravær – og altså ikke sygdom på søn- og helligdage samt andre arbejdsfri dage – ved opgørelsen af de 120 dage. Herefter gjorde HK Danmark, i tre sager, der blev sambehandlet ved Sø- og Handelsretten, gældende, at princippet fra den afsagte højesteretsdom skulle overføres til også at gælde ved opgørel-sen af de 120 dage for fuldtidssygemeldte funktionærer.

Sø- og Handelsrettens præmisser og resultat

Flertallet på fire ud af fem dommere i Sø- og Handelsretten gav ikke HK Danmark medhold i påstanden om, at søn- og helligdage samt andre arbejdsfri dage ikke længere skulle medregnes ved opgørelsen af de 120 dage.

Flertallet fandt, at der hverken på baggrund af ordlyden af eller formålet med funktionærlovens § 5, stk. 2 var grundlag for en ændring af den hidtidige retspraksis vedrørende 120-dages-reglen.

Højesterets dom af 22. november 2017 kunne heller ikke anses for en ændring af den foreliggende retspraksis, idet Sø- og Handelsretten bemærkede, at højesteretsdommen udelukkende tog stilling til deltidssygemeldte. Sø- og Handelsretten lagde tillige vægt på, at Højesteret i dommen udtalte, at en arbejdsgiver ikke er pligtig til at acceptere, at en funktionær, der er delvist uarbejdsdygtig, anses for at arbejde på nedsat tid, eftersom konsekven-sen heraf er, at metoden til at opgøre 120 dage ændres, således der går længere tid, før en arbejdsgiver kan opsige en deltidssygemeldt funktionær med det kortere varsel. Dommens resultat kunne derfor ikke overføres til også at gælde for fuldtidssygemeldte.

De af HK Danmark sagsøgte virksomheder blev altså frifundet ved Sø- og Handelsretten.

Dommen er nu anket til Højesteret.

Betingelser for opsigelse i henhold til 120 – dages reglen

I henhold til den foreliggende praksis skal følgende betingelser være til stede for at anvende 120 dages reglen:

1. 120-dages-reglen skal være aftalt i det konkrete ansættelsesforhold
2. Medarbejderen skal have fået udbetalt løn under 120 dages sygdom
3. De 120 dages sygdom skal ligge inden for et tidsrum af 12 måneder
4. Opsigelse af medarbejderen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage
5. Arbejdsgiveren skal opsige medarbejderen, mens medarbejderen fortsat er sygemeldt

INNOVAS anbefaling

Hvis man som arbejdsgiver ønsker at gøre brug af 120-dages reglen ved afskedigelse anbefales det, at man sætter sig grundigt ind i reglerne om opgørelsen de 120 dage, eller søger rådgivning hos en advokat med speciale i ansættelsesret.

Hos Innova advokatfirma er advokat Martin Breum Sønder (ms@innova-law.com) og advokatfuldmægtig Jeppe Ipsen (ji@innova-law.com) specialiseret i ansættelsesret og har væsentlig erfaring med brug af 120-dages reglen.