Udlejning af fast ejendom er baseret på gensidig tillid.

Set fra udlejers synsvinkel har lejeren det daglige ansvar for at passe på udlejers ofte betydelige investering.

Set fra lejers synsvinkel er udlejer aftalepart i én af de mest betydningsfulde aftaler i lejers økonomi, og udlejers gøren og laden vil specielt ved boligudlejning have betydelig indflydelse på lejers såvel økonomiske som personlige velbefindende.

Endelig kræver det offentlige også et indblik i lejeforholdet i form af kontrol, da lejeforhold ud over at være betydningsfuldt for begge parter, også forudsætter udveksling af persondata, som kan være genstand for misbrug.

Såvel lejers, som det offentliges tillid til udlejer, starter med hvorledes udlejer håndterer de oplysninger, som lejer giver til udlejer, og som det offentlige kræver fra udlejer.

For at udlejer kan høste frugten af tillid fra både lejer og det offentlige, udbyder Danske Udlejere i samarbejde med INNOVA Advokatfirma et gå-hjem-kursus i den nye databeskyttelsesforordning og de nye hvidvask-regler.

Databeskyttelsesforordningen
– relevant for udlejere og administratorer

EU’s databeskyttelsesforordning blev vedtaget i 2016, og træder i kraft den 25. maj 2018. Den har fået stor opmærksomhed i medierne, og bliver ofte præsenteret som et dyrt bureaukratisk ”påfund”, som truer med at pålægge erhvervslivet yderligere administrative byrder samt store bøder, hvis ikke reglerne følges.

På kurset vil dette synspunkt blive udfordret, og i stedet erstattet af, at databeskyttelsesforordningen ikke efterleves ved at udarbejde og efterkomme en formalistisk tjekliste, men i stedet opfyldes ved at respektere, at personoplysninger er og forbliver afgiverens ejendom. Den udlejer, som allerede nu håndterer personoplysninger på en ansvarlig og fornuftig måde, vil sandsynligvis ikke skulle foretage de store ændringer.

På kurset vil udlejere og administratorer modtage en gennemgang af de bærende elementer i og formålet med databeskyttelsesforordningen. Dette vil blandt andet ske ved gennemgang af konkrete problemstillinger, som udlejere og administratorer må forventes at opleve i hverdagen.

Hvidvaskloven
(Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.)

Regelsættet om hvidvaskbekæmpelse gælder ikke kun for banker, revisorer, advokater og ejendomsmæglere.

Lovgivningen gælder også for administratorer og udlejere.

Kontrolundersøgelser foretaget af Erhvervsstyrelsen har vist, at reglerne lever et stille liv (for stille) hos nogle administratorer og udlejere.

På kurset rettes fokus mod de i praksis ofte forekommende spørgsmål til regelsættets betydning for administratorer og udlejere, herunder

– afgrænsning af den omfattede person/virksomhedskreds,
– aktiviteter omfattet af lovgivningen,
– alarmklokker,
– opfyldelse af kravene i lovgivningen i praksis,
– genstanden for myndighedernes kontrol,
– hvad sker der, hvis tingene ikke er i orden (sanktion/straf)

Den danske hvidvasklovgivning bygger på EU-direktiver og aktuelt gælder lbkg. nr. 1022 af 13. august 2013.

Ny hvidvasklovgivning er på vej med lovforslag L 41 FT 2016-17 – ikrafttræden 27. juni 2017.

Kurset klæder administratorer og udlejere på til at forstå og håndtere den nuværende og kommende hvidvasklovgivning i Danmark i praksis.

Om underviserne

Peter Gerken er advokat (H) og partner i advokatfirmaet INNOVA advokatpartnerselskab og er ansvarlig for kontorets compliance-afdeling.

Peter Gerken beskæftiger sig primært med bestyrelsesarbejde og proces (rets- og voldgiftssagsbehandling) ofte med relation til ansvarssager/ledelsesansvar.

Uffe Nørgaard er advokat hos advokatfirmaet INNOVA advokatpartnerselskab og ansvarlig for kontorets afdeling for skatte- og selskabsret samt EU-retlige emner.

Uffe Nørgaard har beskæftiget sig indgående med den ny persondataforordning.

Deltag gratis i kurser – som afholdes:

26/9-2017 kl. 14:00 til kl. 17:00 Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 1, 8900 Randers

3/10-2017 kl. 14:00 til kl. 17:00 Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

10/10-2017 kl. 14:00 til kl. 17:00 Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S

Skriftlig tilmelding – der sker efter ”først til mølle princippet” til: de@danskeudlejere.dk