Fravær på grund af sygdom for medarbejdere, der er ramt af coronavirus, behandles under kategorien ”andet sygefravær”. Det betyder, at funktionærer har ret til sædvanlig løn under fraværet. Øvrige medarbejdere, der således ikke er omfattet af Funktionærloven, er enten omfattet af reglerne for sygedagpenge eller retten til at modtage løn under sygdom efter reglerne i henhold til de respektive overenskomster.

Virksomheder må generelt ikke spørge sine medarbejdere om årsagen til sygefravær. Medarbejderen har dog i dette tilfælde pligt til egenhændigt at oplyse om smitte eller mistanke om smitte med coronavirus, da der er tale om en smitsom sygdom med mulige alvorlige konsekvenser.
Hvis en medarbejder ikke er egentlig syg – dvs. ikke er smittet med coronavirus – men bliver sat i karantæne af offentlige myndigheder ved påbud, omfattes dette af reglerne for sygdom. Uarbejdsdygtighedsbegrebet er således udvidet til at omfatte tilfælde, hvor den pågældende lønmodtager er sat i karantæne f.eks. i eget hjem uden at være ramt af sygdom.


Ved frivillig isolation har medarbejderen ikke ret til sygedagpenge eller løn, da medarbejderen i dette tilfælde således ikke vil være uarbejdsdygtig i lovens forstand.
Hvis en medarbejder vælger at rejse på ferie til et område, hvor sundhedsmyndighederne og Udenrigsministeriets rejsevejledning fraråder alle rejser til (røde og orange områder), vil medarbejderen, efter en konkret vurdering, kunne miste retten til løn, hvis virksomheden har væsentlige driftsmæssige grunde til at sætte den pågældende i karantæne.

Medarbejderen er forhindret i at møde på arbejde
Hvis en medarbejder nægter at møde på arbejde af frygt for at blive smittet med coronavirus, er der tale om ulovligt fravær. En medarbejder kan ikke give sig selv karantæne eller selv beslutte at blive væk fra arbejde uden at have en saglig begrundelse.
Skulle daginstitutioner og skoler lukke kan det give medarbejdere problemer med pasning af børn. I dette tilfælde er det medarbejdernes eget ansvar at finde pasning til børn. Medarbejderne må derfor selv finde en alternativ pasning. Fravær fra arbejdet giver ikke ret til løn eller dagpenge. I nogle tilfælde kan det eventuelt være muligt at aftale, at medarbejderen arbejder hjemme, afspadserer, holder ferie eller feriefridage – dette er imidlertid ikke en ret, men en aftale, der kan laves mellem den enkelte medarbejder og virksomheden.
Manglende offentlige transportmuligheder er ligeledes medarbejdernes eget ansvar, idet medarbejderne selv skal sørge for at kunne komme på arbejde. Fravær giver ikke ret til løn eller sygedagpenge.

Rejser til farlige områder
INNOVA anbefaler, at virksomheder følger sundhedsmyndighedernes vejledning og Udenrigsministeriets rejsevejledning, når man planlægger forretningsrejser for sine medarbejdere. Medarbejderen vil have ret til at nægte at rejse, hvis rejsen indebærer, at vedkommendes helbred eller liv vil være truet – dvs. forretningsrejser til røde eller orange områder eller i øvrigt som Udenrigsministeriets løbende vejledninger tilsiger.
Hvis en medarbejder vælger at tage på en ferierejse til et område, hvor sundhedsmyndighederne og Udenrigsministeriets rejsevejledning fraråder rejser til (røde og orange områder), vil det kunne blive betragtet som selvforskyldt sygdom, hvis medarbejderen bliver syg under eller efter rejsen. Selvforskyldt sygdom medfører, at medarbejderen ikke har ret til løn under sygdom. Det samme vil kunne være tilfældet, hvis medarbejderen bliver sat i karantæne efter en sådan rejse.
Forsinket hjemrejse på grund af coronavirus fra en ferie er medarbejderens egen risiko. Opstår der forsinkelser i rejsetrafikken, eller hindrer lokale myndigheder, at en person kan forlade et område, er det eventuelt efterfølgende fravær fra arbejdet medarbejderens egen risiko, som ikke giver ret til løn eller dagpenge.

Hvis virksomheden bliver påvirket, er der mulighed for hjemsendelse og/eller opsigelse af ikke-funktionæransatte
Det er en konkret vurdering – og i visse overenskomster en aftale – hvorvidt coronavirus-udbruddet betragtes som force majeure begivenhed, såfremt udbrud af coronavirus medfører, at en virksomhed – f.eks. på grund af afsætningsproblemer, leveringsvanskeligheder, myndighedspåbud om indstilling af driften – ikke har beskæftigelsesmuligheder for de medarbejdere, der ikke er omfattet af Funktionærloven. Såfremt det er tilfældet, kan virksomheden, efter en konkret vurdering, opsige disse medarbejdere, som midlertidigt ikke kan beskæftiges, uden sædvanligt opsigelsesvarsel.
Hvis disse medarbejdere afskediges på grund af force majeure, skal de, efter en konkret vurdering, tilbydes genansættes i takt med at produktionen normaliseres. Nye medarbejdere til samme arbejde kan ikke ansættes, før de, som er afskediget på grund af force majeure, er genansat. Genansatte medarbejdere indtræder i deres hidtidige anciennitet.
Hvis opsagte medarbejdere ikke kan tilbydes genansættelse, skal virksomheden, efter en konkret vurdering, påregne at skulle betale erstatning for manglende opsigelsesvarsel.

Funktionærer kan ikke opsiges uden varsel
Funktionærlovens opsigelsesvarsler kan ikke fraviges på grund af force majeure. Opsigelse af funktionærer kan kun ske med det almindelige opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven.
Hvis en virksomhed får problemer med at beskæftige sine funktionærer, som følge af coronavirus-udbrud, kan ledelsesretten i den konkrete situation, efter en konkret vurdering, omfatte retten til at kræve afspadsering, afholdelse af feriefridage, ferie m.v.

Har du som virksomhed spørgsmål, så kontakt Advokat Martin Breum Sønder eller Advokatfuldmægtig Jeppe Ipsen.