Denne artikel er en del af en artikelserie kaldet ”Fond Facts”, der handler om fonde i Danmark. Artiklerne indeholder en række spørgsmål og svar vedrørende fonde, som jeg gennem tiden har fået og/eller finder relevante.

Fond Facts er delt op i emner, og det er derfor muligt, at du skal finde dit spørgsmål/svar i en anden artikel, som du finder på Innovas hjemmeside eller LinkedIn-profil.

Artiklerne opdateres løbende med nye Fond Facts, og du er meget velkommen til at kontakte mig (Uffe Nørgaard) på un@innova-law.com med spørgsmål, kommentarer eller forslag til nye emner.

Du finder links til alle artiklerne her.

Senest opdateret november 2021.

Klik på spørgsmålene herunder og få svar:

1. Fondsmyndighedernes rolle

Overordnet er fondsmyndighederne tilsynsmyndigheder, som udfører et legalitetstilsyn. Dvs. fondsmyndighederne kontrollerer, om bestyrelsen følger loven og vedtægter m.v. De fører derimod ikke tilsyn og kan ikke gribe ind i forhold til bestyrelsens forretningsmæssige beslutninger.

For at kunne gennemtvinge deres beslutninger, kan fondsmyndighederne påbyde, at fondene udfører visse handlinger eller stopper med at udføre handlinger. De kan også kræve de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udøve deres tilsyn.

2. Hvem er fondsmyndighed i forhold til ikke-erhvervsdrivende fonde?

Civilstyrelsen.

3. Hvem er fondsmyndighed i forhold til erhvervsdrivende fonde?

Erhvervsstyrelsen, som også fører et register over både erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde (cvr.dk).

4. Hvor stifter man en fond?

Både ikke-erhvervsdrivende og erhvervsdrivende fonde registreres via Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning (virk.dk). Efter registreringen modtager fonden et CVR-nr. og bliver registreret på cvr.dk.

Ved stiftelse af ikke-erhvervsdrivende fonde skal man senest 3 måneder efter oprettelse (man kan både gøre det før og efter man har oprettet den via virk.dk) anmelde fonden til Civilstyrelsen ved at indsende fondens vedtægter, fortegnelse over fondens bestyrelse og oplysning om, hvem der er udpeget som revisor. Civilstyrelsen foretager som udgangspunkt ikke en gennemgang eller en godkendelse af vedtægterne i forbindelse med stiftelsen. Endelig skal vedtægterne senest 3 måneder efter oprettelsen indsendes til Skattestyrelsen.

5. Skal erhvervsdrivende fonde betale et årligt gebyr (årsgebyr)?

Ja. Erhvervsdrivende fonde betaler et årsgebyr på 0,015 % af egenkapitalen til Erhvervsstyrelsen, dog altid mindst 300 kr. og højest 20.000 kr.

Det dækker blandt andet offentliggørelse af årsrapporter, registrering af ændringer m.v. og Erhvervsstyrelsens tilsyn og kontrol med de erhvervsdrivende fonde. Det opkræves automatisk efter Erhvervsstyrelsens modtagelsen af fondens årsrapport.

6. Skal ikke-erhvervsdrivende fonde betale et årligt gebyr?

Nej (til forskel fra erhvervsdrivende fonde, som skal betale et årligt gebyr).

7. Skal fonde registrere reelle ejere, når de pr. definition ikke har ejere?

Ja. ”Reelle ejere” er trods ordlyden ikke nødvendigvis (indirekte) ejere, men derimod fysiske personer, som udøver en bestemmende indflydelse over for fonden, og ­– specielt for fonde – personer, som bliver tildelt en vis andel af midlerne fra fonden. Det betyder, at følgende skal registreres:

  1. I fonde skal bestyrelsesmedlemmer altid registreres som reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen.
  2. Hvis der er personer, som har ejerlignende beføjelser, skal de også registreres.
  3. Særligt begunstigede (identificerede) personer (personer, der i særlig grad nyder godt af uddelinger, og har er retskrav herpå) eller den gruppe personer, i hvis hovedinteresse fonden er oprettet, skal også registreres som reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen

Fonden skal årligt undersøge om det registrerede vedrørende reelle ejere er korrekt. I erhvervsdrivende fonde skal resultatet fremlægges på årsregnskabsmødet

Fonden skal sikre sig dokumentation angående de reelle ejere, og dokumentation for de reelle ejerforhold skal opbevares i 5 år efter det reelle ejerforholds ophør. Endvidere skal fonden efter anmodning udlevere oplysningerne til virksomheder omfattet af krav om kundekendskabsprocedurer. Det kan være banker, revisorer og advokater mv.

Navn og adresse på reelle ejere vil fremgå af cvr.dk. Det er ikke muligt at registrere en erhvervsdrivende fond uden at oplyse reelle ejere.

Tilsidesættelse af registreringspligten for reelle ejere kan straffes med bøde.

8. Hvilke oplysninger skal en erhvervsdrivende fond årligt sende til Erhvervsstyrelsen?

En erhvervsdrivende fond skal på årlig basis fremsende følgende information til Erhvervsstyrelsen:

  • Revideret årsrapport efter årsregnskabsloven
  • En redegørelse for hvordan fonden forholder sig anbefalingerne for god fondsledelse
  • En legatarfortegnelse (modtagere af uddelinger fra fonden)

9. Kontrollerer Civilstyrelsen regnskaberne i ikke-erhvervsdrivende fonde?

Nej. Civilstyrelsen er ikke forpligtet til, og foretager ikke automatisk en fuldstændig kontrol af de regnskaber, som fondene sender ind. De reagerer som udgangspunkt kun, hvis de modtager en henvendelse, som kan være fra en anden forvaltningsenhed, fondens revisor eller andre.

10. Hvilke oplysninger hos fondsmyndighederne har offentligheden adgang til?

Alle anmeldte dokumenter og erklæring, herunder vedtægter og vurderingsberetninger er offentlig tilgængelige, og man kan købe kopi dem via hjemmesiden cvr.dk.

Derimod er der kun adgang til forretnings- og driftsmæssige forhold efter offentlighedsloven, selvom oplysningerne er hos Erhvervsstyrelsen. Det er en langt mere begrænset adgang. Det kan eksempelvis være korrespondance med Erhvervsstyrelsen og legatarlister.

11. Hvad er tidsfristerne for registrering hos myndighederne for erhvervsdrivende fon-de?

Hovedreglen er senest 2 uger efter den retsstiftende beslutning. Det er bestyrelsen, der er ansvarlig for registrering og overholdelse af fristen.

12. Klage over Erhvervsstyrelsen

Er man uenig i afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen kan man klage til Erhvervsankenævnet. Der gælder en klagefrist på 4 uger efter meddelelse af afgørelsen. Man kan alternativt indbringe sagen direkte for domstolene.