af Elisabet Villadsen Jensen

Folketinget vedtog i maj 2016 lov om fremtidsfuldmagter.

Hidtil har det været brugt at oprette en generalfuldmagt, hvor det bestemmes hvem, der skal varetage ens personlige og/eller økonomiske interesser, når man ikke længere selv er i stand til dette, fx på grund af demens el.lign.

Der har imidlertid været tvivl om, hvorvidt de almindelige fuldmagtsregler var tilstrækkelige til at skabe retssikkerhed omkring disse vedvarende fuldmagter. Der har været risiko for misbrug og fx pengeinstitutter har ikke altid villet anerkende en sådan fuldmagt.

Hvad er en fremtidsfuldmagt og hvornår har man brug for den?

Med en fremtidsfuldmagt er det blevet muligt at udpege en eller flere fuldmægtige til at varetage sine personlige forhold. Det kan være omsorg, bosted, alle økonomiske anliggender, salg/leje af fast ejendom m.v.
Fremtidsfuldmagten oprettes, mens man stadig er i stand til at handle fornuftsmæssigt og sker ved registrering i et fremtidsfuldmagtsregister, ligesom fuldmagten også skal oprettes for notaren (som et testamente).
Fremtidsfuldmagten træder først i kraft på et senere tidspunkt, nemlig når fuldmagtsgiver ikke længere selv har evnen, på grund af sygdom eller mental svækkelse, til at tage sig af forholdene. Der kan gives fuldmagt til én eller flere, ligesom det kan bestemmes præcis, hvilke områder fuldmagten skal omfatte.
Det kan også bestemmes, at en tredjepart skal kunne efterse, hvorledes fuldmægtigen varetager hvervet som fuldmægtig.

Fordele

Hidtil har værgemålsloven alene reguleret dette område. Værgemål efter værgemålsloven iværksættes først efter, at en person har mistet evnen til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at man ikke får indflydelse på, hvem der skal være værge eller værgemålets omfang fx om værgen må give større økonomiske gaver til børn hvert år eller størrelsen af evt. vederlag til værgen.
I fuldmagten har fuldmagtsgiver mulighed for at bestemme, at en uafhængig tredjepart skal kunne føre tilsyn med, hvordan den, der har fremtidsfuldmagten varetager sit hverv.
Fuldmagtsgiver kan fx vælge, at en advokat, revisor eller anden skal føre tilsyn med om fremtidsfuldmægtigen handler i strid med fuldmagtsgivers interesser.
Der er langt større aftalefrihed med den nye lov. Fuldmagtgiver kan indsætte person/personer, som fuldmagtsgiver stoler på og kender godt, ligesom fuldmagtsgiver kan bestemme fuldmagtens konkrete indhold og omfang.
Der kan udpeges en eller flere fremtidsfuldmægtige, og der kan indsættes subsidiære fremtidsfuldmægtige, ligesom fuldmagten kan begrænses til at angå et eller flere bestemte forhold.

Oprettelse af fremtidsfuldmagten

Fremtidsfuldmagten oprettes digitalt med din nemID i Fremtidsfuldmagtsregistret. Efterfølgende skal fuldmagtsgiver ved personligt fremmøde for en notar vedkende sig fuldmagten. Notaren sikrer – som ved testamenter – at fuldmagtsgiver er i stand til at handle fornuftmæssigt, og at fuldmagten er udtryk for egne ønsker for fremtiden.

Fuldmagtsgiver kan altid tilbagekalde en fuldmagt eller ændre den indtil det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten er trådt i kraft.

Hvordan træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Når fuldmagtsgiver på et tidspunkt ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan enten fuldmagtsgiver eller fuldmægtigen bede Statsforvaltningen om at sætte fuldmagten i kraft. Vurderer Statsforvaltningen, at fuldmagtsgiver er i den tilstand, som fuldmagten beskriver, træffer Statsforvaltningen afgørelse om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, medmindre Statsforvaltningen måtte finde det betænkeligt.

Fremtidsfuldmagten træder først i kraft, når:

1. Statsforvaltningen har truffet afgørelse om det,
2. fuldmagtsgiver selv, hvis det er muligt, har givet sit tilsagn,
3. fuldmagtsgivers nærmeste pårørende er blevet hørt, og
4. der er indhentet lægelige oplysninger omkring fuldmagtsgivers tilstand.

Når fremtidsfuldmagten er trådt i kraft tinglyses den i personbogen under fuldmagtsgivers cpr.nr., sådan at offentlige myndigheder, banker og andre aftalepartnere kan se, hvem der er legitimeret til at råde og disponere.

Når en fremtidsfuldmagt er trådt i kraft, vil Statsforvaltningen føre et såkaldt ”hvilende” tilsyn med fremtidsfuldmægtigen. Det betyder, at Statsforvaltningen kun griber ind, hvis Statsforvaltningen bliver bekendt med en problemstilling i forhold til varetagelsen af fuldmagtsgivers interesser.

Hvem har brug for en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt skal oprettes, mens fuldmagtsgiver er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Får nogen stillet diagnoser som fx Alzheimers, Parkinson, senildemens med videre, vil det være oplagt et oprette en fremtidsfuldmagt. Man skal være fyldt 18 år før en fremtidsfuldmagt kan oprettes.Fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft, når fuldmagtsgiver, som følge af svækket helbred, svækket mental funktion, sygdom eller lignende, ikke længere kan varetage sine egne forhold inden for de områder, som er anført i fuldmagten.

Selve beslutningen om ikraftsættelsen foretages af Statsforvaltningen efter anmodning fra fuldmagtstager eller fuldmagtsgiver. Fuldmagtsgivers nærmeste vil blive orienteret om deres mulighed for at gøre indsigelser i den forbindelse.
Indtil fuldmagten er trådt i kraft, kan den frit tilbagekaldes eller ændres. Når den er trådt i kraft kan den kun tilbagekaldes, hvis fuldmagtsgiveren er i stand til at forstå betydningen her.

Fremtidsfuldmagter ophører automatisk ved død.

Når loven endnu ikke trådt i kraft, skyldes det, at den praktiske udmøntning af ordningen ikke er på plads. Det drejer sig navnlig om etablering af Fremtidsfuldmagtsregistret. Det er Justitsministeriet, der har ansvaret for at etablere Fremtidsfuldmagtsregistret, og det er også Justitsministeriet, der bestemmer, hvornår loven træder i kraft.

Læs mere om Elisabet Villadsen Jensen her

læs mere om Innova Advokatfirma her