Hvis I vælger at leve sammen papirløst – d.v.s. uden at indgå ægteskab – nødvendiggør dette paradoksalt nok en masse ”papirer”, idet det er nødvendigt at oprette forskellige dokumenter.

Når ægteskab indgås vil ægtefællerne være undergivet retsregler, som regulerer specielt ægtefællernes for-mueforhold og arveret. Der findes således klare ”spilleregler” under ægteskabet, og når ægteskabet ophører en-ten ved skilsmisse eller død.

Mange tror at disse regler – rettigheder og forpligtelser – vedrørende ægtefæller også gælder for ugifte samle-vende, i hvert fald i en vis udstrækning. Dette er en STOR MISFORSTÅELSE.

Hvis I vælger at leve som ugifte samlevende er det VIGTIGT at I gør jer klart:

at I IKKE får nogen form for økonomisk fællesskab under samlivet
at I IKKE automatisk får arveret efter hinanden
at I IKKE er omfattet af regler for, hvorledes I skal forholde jer, hvis jeres samliv ophører
at I IKKE får ret til ægtefællepension fra hinandens pensionsordninger

Dette gælder uanset hvor mange børn I får sammen og uanset hvor mange år jeres samliv varer.

Der er dog også forhold, hvor samlevende er ligestillede med par i ægteskaber:

I har fælles forældremyndighed over jeres fælles børn
I kan under visse betingelser oprette samleverpension

I kan blive anset som ”nærmeste pårørende” i hinandens livs- og ulykkesforsikringer samt rate- og kapitalpensi-onsordninger, når klausulen ”nærmeste pårørende” er indsat efter 1. januar 2008.

Begreber som udskiftet bo, ægtepagt om særeje, pensionsægtepagt m.v. giver ikke mening i relation til ugifte samlevende. Uskiftet bo kan KUN etableres, hvis I er gift og har formuefællesskab ved førstafdødes død. Under ægteskabet etableres automatisk ved ægteskabets indgåelse formuefællesskab. Forskellige former for særeje kan dog etableres af ægtefællerne ved ægtepagt eller etableres for en eller begge ægtefæller af en 3. person for så vidt angår gave eller arv til ægtefællerne.

HVAD GØR I FOR AT SIKRE JER – som ugifte samlevende:

1. I skal sørge for at eje så meget som muligt i LIGE SAMEJE – evt. ved en samejeaftale eller sam-livsaftale
2. I skal sørge for at oprette testamente
3. I skal sørge for at begunstige hinanden i forsikringen og pensioner

Ad 1. I skal sørge for at eje så meget som muligt i LIGE SAMEJE

Som udgangspunkt kan I opløse jeres samliv og flytte fra hinanden med de aktiver og den gæld I hver har ind-bragt i jeres forhold eller erhvervet under jeres samliv.

Dette medfører f.eks., at hvis din samlever har købt de varige goder – i form af hus, bil, møbler o.s.v., vil dette nu tilhøre den pågældende. Du vil ikke kunne få ret i, at der er opstået sameje om en eller flere af disse goder – med mindre der er indgået en udtrykkelig aftale herom – selvom du har bidraget økonomisk til samlivet, herun-der til betaling af ”husleje”, budgetkonto m.v.
Det forhold, at du eventuelt har sørget for hjemmet og børnene, mens din samlever tjente pengene giver heller ikke ret til medejerskab af de nævnte varige goder.
Ej heller det forhold at du har købt maden, ferierne, børnenes sportskontingenter m.v., mens din samlever sik-rede sig en opsparing ved køb af varige goder, medfører medejerskab.

Der er dog i visse tilfælde mulighed for økonomisk kompensation til dig, som står tilbage uden andel i f.eks. værdien af det hus I sammen har beboet:

Betingelserne herfor er:
I har været samlevende i en længere en 2-3 år
Din samlever er blevet beriget på din bekostning, f.eks. fordi din samlever kun har kunnet betale udgifterne til huset, fordi du har betalt andre nødvendige udgifter for familien.

En sådan kompensation udmåles skønsmæssigt og vil typisk IKKE udgøre halvdelen af værdien af huset.

DERFOR ER DET HENSIGTSMÆSSIGT:

At eje så meget som muligt i fællesskab. Bevis herfor kan sikres ved at begge navne påføres skøde, købekon-trakter, kvitteringer m.v.
Det kan også sikres ved, at der laves en skriftlig aftale om sameje, hvoraf fremgår hvad I ejer i fællesskab. De forskellige aktiver kan ejes i et hvilket som helst forhold, f.eks. med halvdelen til hver, i forholdet 1/3 – 2/3 eller i forholdet ¼ – ¾.

Anføres det blot, at aktivet ejes i sameje, vil det blive antaget at I hver ejer halvdelen.

I kan også oprette en Samlivsaftale, hvori der træffes aftale om det økonomiske fællesskab og regler for hvor-ledes der skal forholdes ved ophør af samlivet.

Såfremt I sammen ejer det hus i bebor, bør I oprette en samejeoverenskomst, som tager stilling til, hvorledes I skal forholde jer med hensyn til huset ved samlivets ophør.

Ad 2 I skal sørge for at oprette testamente:

Som nævnt arver I ikke hinanden.

I bør derfor oprette testamente. I kan i et almindeligt (gensidigt) testamente bestemme, at alt hvad I efterlader jer – hver især – skal tilfalde den anden samlever. Dette er kun muligt, HVIS I ikke har børn.

Hvis du har børn/børnebørn kan du begunstige din samlever med ¾ af det du efterlader dig, medens ¼ skal til-gå børn/børnebørn.

Der er dog også mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamente. Oprettelse heraf giver mulighed for at din samlever arver 7/8 af alt hvad du efterlader sig, når du har børn/børnebørn, ligesom andre arveretlige ret-tigheder kan gives din samlever.

Der er følgende betingelser for at oprette udvidet samlevertestamente:

At I på tidspunktet for den førstafdødes død lever sammen på fælles bopæl, og
a) venter, har eller har haft et fælles barn, eller
b) har levet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de sidste to år.
Et testamente kan også indeholde livsvarig brugsret til afdødes hus/andel af huset og indboet. Børnenes ret til halvdelen af afdødes formue, må dog ikke derved blive krænket.

Uanset om I sørger for at oprette testamente om arveret til hinanden, kommer den længstlevende til at betale boafgift. Ægtefæller derimod betaler ikke nogen boafgift overhovedet af arv efter hinanden, ligesom ægtefæller kan sidde i uskiftet bo med fælles børn.

Den længstlevende samlever skal betale en boafgift på 15% af nettoarven udover et bundfradrag, som i 2020 udgør over kr. 301.900,00 (det pristalsreguleres hvert år), FORUDSAT I har levet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet.

Dør den ene samlever derimod forinden I har levet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i 2 år, skal den længstlevende samlever betale en samlet boafgift på mellem 25% og 36,25%.

Ad 3 I skal sørge for at begunstige hinanden i forsikringer og pensioner:

Som ugift samlevende er det IKKE MULIGT som samlever at få udbetalt efterlevelsespension fra en tjeneste-mandspension.

I kan og bør dog sørge for at indsætte hinanden til

At modtage samleverpension i ATP og visse andre kollektive pensionsordninger (under visse betingelser)

At indsætte hinanden som begunstiget i øvrige pensioner, herunder rate- og kapitalpensioner og livs- og ulykkesforsikringer ENTEN ved at indsætte samleveren som begunstiget ved navns nævnelse ELLER – efter 1/1 2008 – ved indsættelse af ”nærmeste pårørende”.

Endelig er det en god ide at tegne en krydslivsforsikring (forsikring på samlevers liv – i stedet for en forsikring på sit eget liv) som sikrer udbetaling af et forsikringsbeløb ved den ene samlevers død.

Da afdødes eventuelle børn jo arver mindst 1/8 af det afdøde efterlader sig, kan ovennævnte forsikrings- /pensionsbeløb evt. anvendes til betaling af børnenes arv, således at den længstlevende ikke risikerer at skulle realisere hus eller indbo.

Kontakt Advokat og Partner Elisabet Villadsen Jensen, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.